KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VEİŞLENMESİ POLİTİKASI

Belge İsmi: Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Hedef Kitle: Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri tarafından kişisel verileri işlenen Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler
Hazırlayan: Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanmıştır.
© Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, 2024

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın bu belge çoğaltılıp dağıtılamaz.

İÇINDEKILER

 1. GİRİŞ 1

1.1. Amaç 1

1.2.Kapsam 1

1.3 . Dayanak 1

1.4 . Tanımlar 2

ifade eder. 3

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI 3

2.1. Kişisel Verilerin GüvenliğininSağlanması 3

2.2. Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması 3

2.3. KişiselVerilerin Korunmasiveİşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi 4

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 4

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 4

3.2.Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları 4

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi 5

3.4. Kişisel Veri SahibininAydınlatılması 7

3.5. Kişisel VerilerinAktarılması 7

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 8
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 9
 3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 9
 4. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 9

7.1. Kişisel Veri SahibininHakları 9

7.2. Kişisel Veri Sahibinin HaklarınıKullanması 9

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi 10

7.4. Kişisel Veri Sahibi Başvurusunun Reddedilmesi 10

8.YÜRÜTME 10

 1. YÜRÜRLÜK ve İLANI 10

EK 1 – Kişisel Veri Sahipler 12

EK 2 – Kişisel Veri Kategorileri 12

EK 3 – Kişisel Veri İşleme Amaçları 15

EK 4 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 17

GÖKSEL YAŞLI BAKIM MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ
Yaşlılarımıza, ailelerine; işimizin hassasiyetinin ve öneminin bilinciyle, yaşlılarımızın tüm bakımlarını ve kontrollerini düzenli olarak takip etmek, güvenli, rahat ve standartların üzerinde ortamlarla yüksek kalitede hizmetler vermek amacıyla Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri (“Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Sağlik Verileri Hakkinda Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında kişisel verileri, özenle işleyerek korumaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri süreç ve uygulamaları Kanun’a uyumlulaştırılarak, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması sağlanılacaktır. Diğer taraftan veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem verilmektedir.

Amaç
Politika’nın amacı, Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin Kanun’ca öngörülen düzenlemelere ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemek, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır. Politika ile Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri kişisel verileri işleme amaçları ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek birimler belirlenmekte, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için gerekli idari ve teknik önlemler alınmakta, iç prosedürler oluşturulmakta; hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için gerekli tüm önlemler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2.Kapsam
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri iş süreçlerinde, hasta ile yakını ve refakatçi, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, hissedar, tedarikçi yetkilisi, hastane yetkilisi, internet sitesini ziyaret eden kullanıcı ve diğer kişilere ait otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler Politika kapsamındadır. Kişisel veri sahiplerine (Ek-1) ilişkin veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-2), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-3) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri alanında bildirilmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un belirlediği standartlarda, Politika’ya bağlı üst düzey sorumluluk ve bilinciyle işlenmekte ve korunmaktadır.

. Dayanak
Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 26960 sayılı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

. Tanımlar
Bu Politikada geçen;

AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
AÇIK SAĞLIK VERİSİ Açık veri haline getirilen sağlık verisini,
AÇIK VERİ Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen, anonim hale getirilmiş veriyi,
ANONİM HALE GETİRME Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
e-NABIZ İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin, hekimlerin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimini sağlayan, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak Bakanlıkça kurulan sistemini,
İLGİLİ KULLANICI Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiyi,
İMHA EDİLME Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
KAYIT ORTAMI Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
KİMLİKSİZLEŞTİRME Kişisel verilerin; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini,
KİŞİSEL SAĞLIK VERİSİ Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,
KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
KURUL Kişisel Verileri Koruma Kurulu
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
PERİYODİK İMHA Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
VERİ SAHİBİ / İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI
Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması
Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Politika’nın 3.3. maddesinde yer verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri vermektedir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri gerekli iş süreçlerini oluşturmakta, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek almaktadır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi
  Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işler.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verileri iş faaliyet alanlarının gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama
İşlenen kişisel veriler güncel ve doğru şekilde tutmak için gerekli tedbirler alınmakta ve sistemler çalıştırılmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri yürütülen iş faaliyetlerinde, belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı kişisel veriler işlenmektedir .

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Kişisel veriler, iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
İlgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye; öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2.Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi dışında kişisel veri işleme faaliyeti aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri ya da birden fazla şarta dayanarak işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, Politika 3.3. maddesinde (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) düzenlenen şartlara dayanır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir. Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse, şartıyla veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin Meşru Menfaati için Zorunlu Veri İşleme
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel verileri işlerken, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirleyeceği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki şartlarla işler:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.
Sağlık Kişisel Verilerinin İşlenme İlke Esasları
Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.
Banko, gişe ve masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engelleyecek nitelikte gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınır.
Tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular ve söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak diğer tedbirleri alır.
Sağlık personelinin verilere erişimi
Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler; ilgili kişinin sağlık verilerine ancak, verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir.
e-Nabız hesabı bulunan kişilerin sağlık verilerine, kendi gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanır. İlgili kişiler, gizlilik tercihleri ve sonuçları konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilir. Gizlilik tercihi ve geçmiş sağlık verilerinin görüntülenememesi nedeniyle sağlık hizmeti sunumunda meydana gelebilecek aksaklık ve zararlardan Sağlık Bakanlığı sorumlu olmaz.
e-Nabız hesabı bulunmayan kişilerin sağlık verilerine ise Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisnai amaçlarla sınırlı olmak üzere ancak;
Kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından herhangi bir süre sınırı olmaksızın,
Kişinin sağlık hizmeti almak üzere randevu aldığı hekim tarafından, randevunun alındığı gün ile sınırlı olmak kaydıyla ve alınan sağlık hizmeti ile doğrudan bağlantılı işlemler sonlanana kadar,
Kişinin sağlık hizmeti almak üzere giriş yaptığı sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan hekimler tarafından, yirmi dört saat süre ile sınırlı olmak kaydıyla,
Hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan hekimler tarafından, hasta sağlık hizmeti sunucusundan taburcu olana kadar,
erişilebilir.

Geçmiş sağlık verilerinin herhangi bir kimse tarafından erişilmesini istemeyen kişilere ilgili gizlilik tercihi e-Nabız üzerinden sunulur. Bu gizlilik tercihini kullanan kişilerin geçmiş sağlık verilerine ancak kişinin kendisi tarafından beyan edilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde erişilebilir.
Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi halinde kişilerin sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlar getirilebilir.
Çocukların sağlık verilerine erişim
Ebeveynler, çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmaksızın e-Nabız üzerinden erişebilir. Ayırt etme gücüne sahip çocuklar, sağlık geçmişlerine ebeveynlerinin erişimini e-Nabız üzerinden izne tabi tutabilir.

Anne ve babanın boşanması hâlinde velâyet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, çocuk ile velinin faydası gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde ve Genel Müdürlükçe belirlenen sınırlar çerçevesinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine erişebilir.

Sağlık verilerine hasta yakınlarının erişimi
Kişisel sağlık verilerinin hasta yakınları ile paylaşımında, Kanun ilkelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun hareket edilir.

Sağlık verilerine avukatların erişimi
Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir.

Ölünün sağlık verilerine erişim
Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir.

Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri, en az 20 yıl süre ile saklanır.

Kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesi
İl sağlık müdürlüğü, ilgilinin talebi üzerine sağlık hizmeti sunucusunda yapacağı araştırmada sağlık verisi sehven oluşturulduğu sonucuna ulaşılması ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından düzeltilmesi halinde Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri sunucusunun kendi veri tabanında da aynı düzeltme gerçekleştirilir.

Genel Müdürlük, sağlık hizmeti sunucuları tarafından oluşturulan sağlık verilerinin kendileri tarafından düzeltilebileceği tarihi belirler ve bu tarihi ihtiyaca göre günceller. Genel Müdürlükçe belirlenen bu tarihten sonra oluşturulan sağlık verileri ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından; bu tarihten önce oluşturulan sağlık verileri ise ilgili il sağlık müdürlüğünün talebi üzerine Genel Müdürlükçe düzeltilir.

Kişisel Sağlık Verilerinin bilimsel amaçla işleme
Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu tarafından anonim hâle getirilen kişisel sağlık verileri ile bilimsel çalışma yapılabilir.

Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kişisel sağlık verileri, ilgili kişilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlâl etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla alınacak teknik ve idari tedbirler çerçevesinde, bilimsel amaçlarla işlenebilir.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politikadaki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmek için, Politika eki “EK4-KişiselVerilerinAktarıldığıÜçüncüKişilerve Aktarılma Amaçları” uyarınca işlemleri gerçekleştirir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan şartlardan herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

ii.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler dedahilolmaküzere,gereklihertürlüidarivetekniktedbirler alınarak aşağıdaki koşullarlaaktarılabilir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ,kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI
  Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri kişisel verileri işlemekteki amacı, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirmektir.

Hasta, yakınları ve ziyaretçilerin verileri; sağlık hizmetini sunmak, mevzuatla belirlenen düzenlemelere uygunluk sağlamak, yükümlülüklerin ihlali halinde uygun ifayı gerçekleştirmek için ihtarnameler çekilebilmesi, icra ve dava yollarına başvurulabilmesi ve diğer önlemlerin uygulanması amacıyla kaydedilir.

Mal/hizmet sağlayan tedarikçilerin bilgileri, yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediğini kontrol etmek, verilen hizmetlerin satndarlara uygun yürütülmesi amacıyla kaydedilir. Tedarikçilere ait kişisel veriler, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e- postalar, telefon görüşmeleri, kartvizit ve internet sitesindeki bilgiler yoluyla elde edilmektedir.

Çalışanların kişisel verileri, SGK kaydının yapılabilmesi, yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları kapsamında, personel özlük dosyasında zorunlu bulunması gereken belgelerin tamamlanması amacıyla istenmekte ve işlenmektedir.

Çalışan adayı kişisel veriler, işe giriş ve iş başvuru sırasında ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programları (Kariyer.net, LinkedIn gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, sözlü sınav sıarasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar yoluyla elde edilmektedir. Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, iş başvuran kişilerden kişisel verilerini, işe alım sürecinde sözlü sınav için iletişim kurmak ve adayın nitelikleri ve deneyimleri ile açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla istemekte ve işlemektedir.

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir.

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’ne gelen şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel veri kategorilerine ait ayrıntılı bilgiler Politika eki “EK3-KişiselVeri Kategorileri” belgesinde; kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika eki “EK1-KişiselVeri İşleme Amaçları” belgesinde bulunmaktadır. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin alanında bildirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
  Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli eğitim ve bilinçlendirme ile denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
  Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri verilerin saklanması ve imhasını Politika eki “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” ile düzenlenen usul ve esaslara gore gerçekleştirmektedir. Kişisel veriler işleme amacı için gerekli olan süre ile muhafaza edilir. Öncelikle anılan Politika’da bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; belirlenmemiş ise yasal süre, yasal sürede de öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.
 3. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
  7.1. Kişisel Veri SahibininHakları
  Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklarına ilişkin taleplerini, Körfezde Hayat Sağlık Hizmetlerine adresinden ulaşılan “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-6) doldurularak başvurabilir.

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’ne iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibi Başvurusunun Reddedilmesi
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
8.YÜRÜTME
Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır. Kanun ve Politikanın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Yaşlı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-7), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-8) “Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-9), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-10), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-11), “Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-12) ile gerçekleştirilmektedir.

 1. YÜRÜRLÜK ve İLANI
  Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika ’da meydana gelecek değişiklikler Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin internet sitesinde (guretermalyaslibakimevi.com/tr/) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER

EK 1- Kişisel Veri Sahipler
EK 2- Kişisel Veri Kategorileri
EK 3- Kişisel Veri İşleme Amaçları
EK 4- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Ek 6- Veri Sahibi Başvuru Formu
Ek 7- Yaşlı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 8- Tedarikçi Gizlilik Tahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 9- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 10- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
Ek 11- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni
Ek 12- Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı
EK 1 – Kişisel Veri Sahipler

KİŞİSELVERİSAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA

Çalışan Sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak katılan kişi
Çalışan Adayı İş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş vb. ilgili bilgileri Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin incelemesine açmış olan, stajyer adayı dahil kişi
Yaşlı/Hasta Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişi
Yaşlı/Hasta Yakını Hasta adına kişisel verisi alınacak yakınlığı bulunan kişi
Huzurevi/Hastane Yetkilisi Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Hissedar/Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin hissedarı gerçek kişiler
Refakatçı Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde sorumlu olan kişi
Tedarikçi Yetkilisi Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nin her türlü iş ortağı ve tedarikçi ilişkisi içerisinde bulunduğu işletmelerde (iş ortağı, tedarikçi vb., ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu işletmelerin hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Üçüncü Kişi Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’yle doğrudan ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler veya bu Politika ve Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri çalışanları kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler
Veli / Vasi / Temsilci Hukuken geçerli kanuni temsilci
Ziyaretçi Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’ne ait idari, üretim, şubelere çeşitli amaçlarla gelmiş veya internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişiler

EK 2 – Kişisel Veri Kategorileri

Veri Kategorileri Kişisel Veri
Kimlik Ad, Soyad
Anne- Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
TC Kimlik No
Geçici TC Kimlik Numarası
Cinsiyet Bilgisi
İletişim Adresi
Telefon No
Özlük Bordro Bilgileri
Disiplin Soruşturması
İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları
Özgeçmiş Bilgileri
Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Yaşlı İşlem Çağrı Merkezi Kayıtları
Fatura
Giriş-Çıkış Bilgileri
Randevu Bilgisi
Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
IP Adres Bilgileri
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Şifre ve Parola Bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği
Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri
Kamera Kayıtları
İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi
Finans Banka Hesap Numarası
IBAN Numarası
Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri
Gidilen Kurslar
Meslek İçi Eğitim Bilgileri
Sertifikalar
Bilgilendirme Yaşlı/Hasta Geçmişi Bilgileri
Çerez Kayıtları
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü
Kılık Ve Kıyafet Kılık ve Kıyafete İlişkin Bilgiler
Vakıf Üyeliği Vakıf Üyeliği Bilgileri
Sağlık Bilgileri Engellilik Durumuna Ait Bilgiler
Kan Grubu Bilgisi
Kişisel Sağlık Bilgileri
Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri
Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları
Test Sonuçları
Muayene Verileri
Reçete Bilgileri
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
Aile Bilgileri Çocuk Sayısı
Eş Çalışma Bilgileri
Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri
Çalışma Verisi Departmanı
Çalışma Şekli
Mesleği
Son Çalışılan Şirket Bilgileri
Meslek Kartı Bilgileri
Referans Bilgileri
Web Sitesi Kullanım Verileri Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları
Son Login Tarihi
IP Adresi

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.)
Olay Yönetimi Bilgisi (Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.)
Sağlık Finansman ve Planlama Bilgileri Özel Sağlık Sigortası Verileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
Uyum Bilgisi Huzurevi/Bakım Merkezi politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Huzurevinin/Bakım Maerkezinin iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
Tedarik İşlem İlaç Bilgileri
Cihaz ve Protez Bilgileri
Adli Olay Bilgileri Bir olaya bağlı zarara ilişkin sağlık bilgileri
EK 3 – Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kamu sağlığı, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat gereği talep edilen bilgilerin paylaşılması
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi
Müstehaklık sorgusu için bilgilerin paylaşılması
Santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme
Kimlik doğrulaması yapılması
Kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
EK 4 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarı mamacı ve Kapsamı
İş Ortakları Sağlık hizmetlerinin tanıtım ve diğer destek sağalama amacıyla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı
Tedarikçi Bir ürün, malzeme veya hizmeti sağlayan kişi veya kuruluş Dış kaynaktan ticari faaliyetleri yerine getirmek için ürün, malzeme ve hizmetleri tedarik edilmesi amacıyla sınırlı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
Hissedarlar Ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler Ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine göre Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı