Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yaşlı/Vasi/Veli Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri (“Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0404 0275 6810 0018
Adresi: Çamlıbel Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:3 Güre / Edremit / Balıkesir
Telefon: 2663841155 Faks: E-mail: gurehuzurevi@gmail.com

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri hastalarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tabiyeti, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, aile bilgileri, malvarlığı bilgileri, hobiler, tercihler, ilgi alanları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, kamera kayıtları, IP adresine ilişkin kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler, özel sağlık hizmetleri başta olmak üzere, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, huzurevi destek hizmetlerinin yürütülmesi, yaşlı/hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, müstahaktık sorgusu için bilgilerin paylaşılması, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme, kimlik doğrulaması yapılması, kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi, yaşlı/hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak randevu, bilgilendirme, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını guretermalyaslibakimevi.com/tr/ adresinde bulunan Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri’ne ileterek yapılabilir.

Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Körfezde Hayat Sağlık Hizmetleri Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../………..İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../………..İmza